Our Pillars

Board Of AdvisorsChairman

Dr. Raghunath MashelkarDr. Jayant Narlikar

Dr. Vijay Bhatkar

Dr. Vijay Kelkar


Dr. Madhav Gadgil

Dr. Ram Takwale

Dr. Chandrakant Pandav


Dr. Bhushan Patwardhan
Download Brochure
Vanarai Magazine